Tim Holtz Haberdashery Scissors 5"

Tim Holtz Haberdashery Scissors 5/"